Κατάλογος ενεργών πολιτικών

Όνομα Τύπος Συγκατάθεση χρήστη
Πολιτική Απορρήτου Πολιτική ιστοτόπου Όλοι οι χρήστες

Περίληψη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ


Πλήρης πολιτική

H εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Συγγρού αρ. 364, T.K. 17674, Καλλιθέα Αττικής (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «ΚΠΙΣΝ Α.Ε.») παρέχει τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας www.class. snfcc.org και του διαθέσιμου σε αυτήν λογισμικού (εφεξής η «Πλατφόρμα») σε ενδιαφερομένους εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων (εφεξής οι «Χρήστες» ή «εσείς») με σκοπό την ψηφιακή παροχή σχολικών προγραμμάτων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (εφεξής «ΚΠΙΣΝ»). Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών που συλλέγονται μέσω της Πλατφόρμας είναι η ΚΠΙΣΝ Α.Ε.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Πλατφόρμας διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε» διεξάγεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Για την παροχή στο Χρήστη των σχολικών προγραμμάτων του ΚΠΙΣΝ μέσω της Πλατφόρμας είναι απαραίτητη η εγγραφή του στην Πλατφόρμα και η δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού. Κατά την εγγραφή του Χρήστη στην Πλατφόρμα η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα του Χρήστη: το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, την περίοδο παρακολούθησης των σχολικών μαθημάτων, καθώς και τη σχολική μονάδα και το τμήμα της σχολικής μονάδας στο οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν παράσχει στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε. τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, δεν θα είναι δυνατή η παροχή στον τελευταίο των σχολικών προγραμμάτων. Επιπλέον, η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του Χρήστη που ενδέχεται να αναρτηθούν στην Πλατφόρμα στο πλαίσιο της διεξαγωγής των σχολικών μαθημάτων, καθώς και προσωπικά δεδομένα του Χρήστη που ενδέχεται να της κοινοποιήσει ο τελευταίος μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Πλατφόρμας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα του Χρήστη συλλέγονται από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. αποκλειστικά με σκοπό την παροχή από το ΚΠΙΣΝ στο Χρήστη των υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω των σχολικών προγραμμάτων του ΚΠΙΣΝ. Νομική βάση των ανωτέρω επεξεργασιών αποτελεί η εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης μεταξύ της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και του Χρήστη, η οποία συνάπτεται δια της εγγραφής του Χρήστη στην Πλατφόρμα. Πέραν των ανωτέρω επεξεργασιών, η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα τα οποία ενδέχεται να εμπεριέχονται στις παρατηρήσεις των Χρηστών επί του περιεχομένου και της διαδικασίας παροχής των σχολικών προγραμμάτων βασιζόμενη στο έννομο συμφέρον της να βελτιώνει και να αναπτύσσει την Πλατφόρμα. 

Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα τηρηθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Τα στοιχεία που μας παρέχετε θα παραμείνουν στο διακομιστή της εταιρείας που χρησιμοποιεί η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. για τον εν λόγω σκοπό, οποίος βρίσκεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσβαση σε αυτά  θα έχουν μόνο πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» και µόνον κατ’ εντολή της. Πρόσβαση στα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα έχει μόνο το κατάλληλα εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Εκτός και αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. δεν θα προβεί στην κοινοποίηση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας των Χρηστών πλην της κοινοποίησής τους σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης της Πλατφόρμας ή άλλου είδους υπηρεσίες προς την ΚΠΙΣΝ Α.Ε., οι οποίες θα διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό και κατ’ εντολή της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. χωρίς κανένα δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος.

Σε περίπτωση που η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης προσωπικών δεδομένων των Χρηστών σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, θα διασφαλίζει ότι η χώρα στην οποία διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή ότι εφαρμόζονται άλλες κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών και δεσμευτικών εταιρικών κανόνων. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων συμφωνιών αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω. Λαμβάνουμε αυστηρά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από παράνομη επεξεργασία, τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, και κάθε άλλης µορφής αθέµιτη επεξεργασία, καθώς και για τη μη πρόσβαση σε αυτά μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που αφορούν τη διεξαγωγή των σχολικών προγραμμάτων θα τηρούνται για πέντε (5) έτη από την εγγραφή των Χρηστών στην Πλατφόρμα, προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση της Πλατφόρμας για περισσότερα σχολικά έτη. Παρατηρήσεις των Χρηστών επί του περιεχομένου και της διαδικασίας διεξαγωγής των σχολικών προγραμμάτων θα τηρούνται από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. σε ονομαστική βάση για διάστημα έξι (6) μηνών, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί με τους Χρήστες για περαιτέρω σχόλια και ανταλλαγή απόψεων. Μετά το διάστημα αυτό, θα διατηρούνται οι παρατηρήσεις αυτές μόνο σε ανώνυμη βάση με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών της Πλατφόρμας.

Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και σας αφορούν. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. παραβιάζει τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρόλο που η «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε» χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για την προστασία από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στη δικτυακή τοποθεσία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ή ότι η παρούσα δικτυακή τοποθεσία, οι διακομιστές αυτής ή τα e-mails, τα οποία ενδέχεται να σταλούν από εμάς, δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Η «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε» εξασφαλίζει την κρυπτογραφημένη μετάδοση των δεδομένων της παρούσας ηλεκτρονικής φόρμας και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο για την ασφαλή μετάδοση και αποθήκευση αυτών.

Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. περιορίζει τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου μόνο σε ενηλίκους. Περαιτέρω, πρόθεση της ΚΠΣΙΝ Α.Ε. είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο χωρίς τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί, τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που παρέχουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στην ΚΠΣΙΝ Α.Ε. υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και για τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Για την ΚΠΙΣΝ Α.Ε.: κα. Κλεοπάτρα Κούτρα (Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων) , Τηλέφωνο: 21 6809 1000, Διεύθυνση: Λεωφόρος Α. Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα Αττικής.

Για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας ενημερώσουμε μέσω της εν λόγω δικτυακής τοποθεσίας, την οποία σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεσθε συχνά.